Izindaba

ULilian Dube (78) utuse imisebenzi yabaqwayizi emsakazweni

Liyah Singela

USAZIWAYO wakuleli othula izinhlelo aphinde alingise uLilian Dube (78) uthi abadayisi bomzimba abangahlulelwa kodwa abanikwe imali.

ULilian ozikhulumelayo ubephendula umbuzo kaNtombi Phiri emsakazweni iRadio 2000 ukuthi wake wadayisa yini ngomzimba ebuncaneni bakhe.

Nakuba engawuphendulanga ngqo umbuzo kodwa ubasekile abaqwayizi empendulweni yakhe.

“Abafazi abaqwayizeli ukudlala kodwa baqwayizela ukubeka isinkwa etafuleni. Indoda uma ifuna isitayela iya kubadayisi bomzimba bese umuzi uyaqina. Abangathukwa kodwa kunalokho abakhokhelwe. Abadayisi bomzimba bakunika ngendlela okhokhe ngayo,” usho kanje emoyeni.

Ephendula mayelana nesikhathi eside asihlala ebudlelwaneni uthe iminyaka eyishumi kodwa iqiniso kwakuyizinyanga ezintathu. Uthi ngesikhathi sabo ukudabula incwadi yomshado kwakuyichilo.

“Ngabekezela futhi angisoli ngalokho ngoba kwangifundisa isifundo. Ngaphinda ngashada futhi iminyaka engu-14 nakhona sasesihlezi nje ngoba sasizwana kodwa uthando lwaphela emuva kwezinyanga ezintathu. Manje ngimdala, ngihlakaniphile futhi ngizithandanela nomlumgu,” kunaba uLilian.

Uqhube ngokuthi umfazi walo mlungu washona ngezikhathi zeCovid 19. Uthi bajabulile futhi bayakhumbulana. Okunye athi ukufundile ukuthi emshadweni akusiyo inkundla yempi.
“Ungahlezi ufonelana nendoda uyibuza ukuthi ikuphi uma isendlini encane uyiyalele ukuthi ayiflashe ukuze uqinisekise ukuthi ilapho ngempela, okwakho ukumbona uma esefika,” eyala uNtombi emoyeni.

Embuzweni wokuthi uma isoka lakhe uma lingase limcele umshado angavuma yini, uthe yonke into iphelelwa isikhathi. Uthi njengamanje bahlanganiswe ukuzwana futhi bathanda nohlobo lomculo ofanayo iJazz, upheka kahle empeleni uthi bathanda izinto ezifanayo.

 

 

Related Articles

Back to top button